Dotace a strukturální fondy EU | TOP-ENVI Tech Brno

Dotace a strukturální fondy EU - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Dotace a strukturální fondy EU

Cíl „Konvergence“

Tematické operační programy

Regionální operační programy

 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Severozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy
 • ROP NUTS II Střední Morava

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“

 • OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

Cíl „Evropská územní spolupráce“

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)
 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí – část Ukrajiny)
 • Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)
 • Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)

V období 2007–2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, což je přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Jednotliví administrátoři dotačních programů v České republice jsou:

 • Evropský sociální fond v České republice
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Czechinvest
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Czechtrade
 • Designcentrum České republiky

V rámci poradenské činnosti (kromě ostatních programů, jako je např. „Podpora obnovitelných zdrojů energie na RD pro fyzické osoby v roce 2007 / MŽP, SFŽP nebo Program podpory CERTIFIKACE / MPO, ČMZRB – viz) se v oblasti strukturálních fondů EU v současnosti zaměřujeme především na poradenství a dotační management v souladu s jednotlivými vyhlášenými programy a postupnými výzvami z tématických Operačních programů „PODNIKÁNÍ A INOVACE“ a „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“.

OP Podnikání a inovace:
Operační program Podnikání a inovace je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007–2013. Z fondů EU je pro něj vyčleněno více než 3 mld. €. Bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy a spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

Prioritní osy a oblasti podpory programu:

Prioritní osa 1 – Vznik firem

 • 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům
 • 1.2 Využití nových finančních nástrojů

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem

 • 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků
 • 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických – služeb

Prioritní osa 3 – Efektivní energie (např. program EKO-ENERGIE)

 • 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Prioritní osa 4 – Inovace

 • 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
 • 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

 • 5.1 Platformy spolupráce
 • 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
 • 5.3 Infrastruktura pro podnikání

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

 • 6.1 Podpora poradenských služeb
 • 6.2 Podpora marketingových služeb

Prioritní osa 7 – Technická pomoc

OP Životní prostředí:

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschop­nosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. Program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Prioritní osy a oblasti podpory programu:

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

 • 1.1 Snížení znečištění vod
 • 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
 • 1.3 Omezování rizika povodní

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 • 2.1 Zlepšení kvality ovzduší
 • 2.2 Omezování emisí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

 • 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem – zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby – tepla a elektřiny
 • 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
 • 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro – fyzické osoby

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 • 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
 • 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentál­ních rizik

 • 5.1 Omezování průmyslového znečištění

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

 • 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
 • 6.2 Podpora biodiverzity
 • 6.3 Obnova krajinných struktur
 • 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
 • 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků – hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně – zdrojů podzemních vod

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 • 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích – programů, poskytování environmentálního poradenství a – environmentálních informací

Prioritní osa 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti Prioritní osa 9 – Technická pomoc financovaná z ERDF

V případě zájmu o poradenství pro získání dotace (výběr dotačního titulu, vyhotovení žádosti včetně příloh, komplexní dotační management při zajištění vyplývajících povinností apod.) nás kontaktujte.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR