Dotační management | TOP-ENVI Tech Brno

Dotační management - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Dotační management

Dotační management je moderní forma poradenství, jejíž náplň spočívá v komplexní péči o klienta od přípravy projektu, tj. zvolení vhodného programu, zpracování a podání žádosti o dotaci, přes pomoc s administrativními úkony za účelem snížení možných rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace, monitoring, až po závěrečnou zprávu.

Dotační management představuje ucelený systém poradenství, tzn. dohledu nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí a dodržováním závazných ukazatelů. Plnění těchto povinností je důsledně kontrolováno zejména implementační agenturou, Ministerstvem financí, Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, finančním úřadem a ostatními kontrolními orgány.

Dotační management sestává z celé řady kroků. Prvním z nich je vyhledání vhodných dotačních možností, které se mění s průběhem času. Dále je třeba seznámit se s postupem pro získání dotací (tyto postupy se liší pro jednotlivé zdroje dotací). K dosažení dotací je však potřeba především sestavit projekt a někdy poměrně komplikovanou žádost, která musí projít výběrovým řízením.

Při každé akci se jedná nejen o správné vyplnění žádosti a získání finančních prostředků, ale také o správné sestavení dílčích úkolů v rámci projektu a jejich návaznosti.

Všechny požadované dokumenty musejí být sestaveny přesně podle požadavků vyhlašovatele, mají-li být do výběrového řízení přijaty a následně realizovány. To vyžaduje značné množství znalostí a zkušeností, případně programového vybavení pro sestavení a sledování každého projektu.

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že spolupráce s poradenskou firmou napomáhá žadateli úspěšně projít složitým procesem požadavků na akceptovatelný projekt, stejně jako úspěšnému dokončení již schváleného projektu.

Naše nabídka klientům

Na základě požadavku klienta a předběžného záměru zajistíme:

 • vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt (obecní, krajský, neziskový, státní, evropský zdroj)
 • zformulování a definování projektového záměru
 • zpracování ekonomického hodnocení projektu dle kritérií EU i ČR
 • konzultace záměru s administrátorem dotace
 • přizpůsobení záměru dotačním požadavkům
 • zpracování žádosti o finanční podporu
 • zajištění koordinačních schůzek realizačního týmu
 • poradenství a pomoc při zajištění vlastních zdrojů
 • přípravu žádostí o platbu
 • monitoring a reporting plnění závazných ukazatelů, zpracování monitorovacích zpráv
 • sledování a kontrolu plnění harmonogramu
 • zpracování požadovaných formulářů
 • zpracování závěrečné zprávy

Hlavní přínosy spolupráce s externí poradenskou firmou

 • přenesení odpovědnosti za plnění podmínek dotace a monitoring na externí poradenskou firmu
 • zajištění kvalifikované a odborné komunikace s administrátorem dotace a ostatními zúčastněnými orgány
 • zamezení výskytu chyb v předkládaných dokumentech a zprávách
 • zajištění správného plnění rozhodných (monitorovacích) ukazatelů
 • eliminace rizik spočívajících v krácení či odebrání již přiznané dotace
 • úspora interních nákladů a času na administraci schváleného projektu

 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR