Procesy EIA | TOP-ENVI Tech Brno

Procesy EIA - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

EIA

EIA = Posuzování vlivu na životní prostředí

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí před potenciálními negativními vlivy připravovaných záměrů a investic (stavba, činnost, technologie). Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se započne s vlastní realizací záměru. Důraz je kladen i na účast veřejnosti a na zvažování alternativ řešení.

Proč EIA?

Prevence – Záměr je předem posouzen odborníky (případně i předložen veřejnosti), lze tak včasně předejít pozdějším, velmi drahým problémům s nápravou směrem k environmentálně přijatelnější for­mě.

Splnění zákona – Výčet posuzovaných aktivit je přílohou č.1 zákona. Pod zákon č. 100/2001 Sb. spadají veškeré významnější záměry investic v energetice, průmyslu, dopravních a liniových stavbách, občanské výstavbě (obchodních středisek), odpadovém hospodářství, těžbě nerostů, vodním hospodářství, zemědělství, lesnictví a v dalších aktivitách.

Nabízíme Vám

 • poradenství
 • zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA
 • zastoupení klienta v jednání s úřady a organizacemi činnými v procesu EIA
 • prezentace, tj. seznámení veřejnosti se záměrem a jeho vlivy na životní prostředí
 • zajištění a provedení procedury zjišťovacího řízení
 • zpracování dílčích souvisejících a správními úřady požadovaných analýz (např. hlukové a rozptylové studie , biologické průzkumy , hodnocení rizik, apod.)

Podrobnosti o EIA

Proces EIA probíhá v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA.

Rozsah EIA pokrývá celý „životní cyklus“ záměru, tj. fáze

 1. přípravy,
 2. provedení (např. vybudování továrny, komunikace),
 3. provozování (např. provoz dané technologie, komunikace)
 4. likvidace
 5. sanace

Záměr obsahuje i návrh protiopatření vůči potenciálním škodám na životním prostředí během těchto fází. Proces EIA začíná tzv. zjišťovacím řízením, tj. vypracováním oznámení záměru a jeho předložením příslušnému úřadu (Ministerstvu životního prostředí resp. dotčenému krajskému úřadu) ke zveřejnění. Příslušný úřad následně rozhodne o dalším posuzování. Pro záměry, které podléhají dalšímu posuzování, je následně vypracována dokumentace, která je zveřejněna, musí být na ni vypracován oponentní posudek a proces EIA je završen veřejným projednáním a vydáním stanoviska příslušného orgánu.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR