Nakládání s chemickými látkami a směsmi | TOP-ENVI Tech Brno

Nakládání s chemickými látkami a směsmi - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Společnosti pracující v oblasti chemického průmyslu nebo využívající chemických látek a jsou dovozci nebo distributory jsou svázány s řadou platných předpisů a povinností. Vyznat se v řadě zákonů, plnit příslušné povinnosti, zaškolovat pracovníky a řada dalších úkolů je jak časově, tak finančně pro Vás náročné.

Povinnosti týkající se bezpečnostních listů vyplývají z ustanovení Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění novelizace 453/2010 a z ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon). Všechny bezpečnostní listy vydané do 31.11.2012 musí být přepracovány do nové formy.

Pokud uvádíte na trh v ČR nebezpečné chemické směsi, a to i ty, které již byly uvedeny na trh v zemích Evropské unie, týká se Vás dále ohlašovací povinnost ve smyslu vyhlášky č. 61/2013 Sb.,o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech.

Máme pro Vás řešení v podobě externí spolupráce v oblasti Metodického řízení zajištění nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Splníte tak požadavky zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a dále nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH a (ES) č. 1272/2008 – CLP. Navíc ušetříte!

Služba zejména zahrnuje tyto činnosti:

 • Vypracování ročního hlášení o dovozu nebo výrobě nebezpečných látek (i obsažených v přípravcích), v souladu s platnými předpisy, dle provozní potřeby objednatele.
 • metodické vedení při práci s chemickými látkami a směsmi  (včetně poradenské činnosti, operativní pomoci při řešení aktuálních problémů apod.)
 • pravidelná kontrola dodržování ustanovení platných zákonných předpisů v provozovnách objednatele v časové periodicitě dle požadavku objednatele, jinak minimálně 2x ročně
 • zajištění průběžné informovanosti o nových trendech v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky (nové předpisy, aktualizace stávajících apod.)
 • vypracování vzorů (konceptů) korespondence s třetími stranami, týkající se problematiky chemických látek a přípravků
 • zavedení evidence chemických látek a směsí, popř. zařazení chemických látek dle nebezpečnosti podle podkladů objednatele (dle aktuální potřeby)
 • pomoc při plnění povinností stanovených Vyhláškou č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • pomoc při jednání s dotčenými orgány (orgány státní správy, kontrolní orgány apod.).
 • aktuální školení zaměstnanců mimo pravidelné termíny (v případě potřeby – nové nástupy atd.)
 • Výkon činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Výkon činnosti osoby odborně způsobilé bude zajištěn v rozsahu § 44a a § 44b cit. zákona prostřednictvím fyzické osoby s odpovídající kvalifikací určené firmou TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o.
 • Provedení školení o bezpečnosti práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví (Školení zahrnuje seznámení s povinnostmi dle uvedených zákonů. V rámci tohoto školení obdrží vyškolení pracovníci písemné materiály, které jim budou sloužit jako metodické pomůcky pro jejich činnost, rozpracované na jednotlivé oblasti povinností vyplývajících ze zákona. Z provedeného školení bude vyhotovena prokazatelná evidence )
 • Vypracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) určených nebezpečných vlastností ve smyslu § 44a zákona 258/2000 Sb.

Stručné seznámení s problematikou

Povinnosti spojené s nakládáním s chemickými látkami a chemickými přípravky upravuje především zákon č. 350/20113 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), dále pak přímo vykonavatelná nařízení Evropské unie nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH a (ES) č. 1272/2008 – CLP. Povinnosti spojené s vlastní činností s těmito látkami pak je uvedeno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 44a, 44b. (novelizace zákonem 356/2003 Sb. ). Tyto předpisy řeší nakládání s chemickými látkami a směsmi, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v tomto zákoně. Na látky a přípravky, které nemají nebezpečné vlastnosti, se požadavky obecně nevztahují (s výjimkami). K uvedeným předpisům vycházejí další novelizace a metodiky.

Z hlediska uvedených předpisů je třeba mít na zřeteli, v jakém postavení se firma vzhledem k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi nachází. Nejjednodušší situace je, pokud s nimi pouze nakládá, v tom smyslu, že je nakupuje od dodavatele, který má sídlo na území tohoto státu, používá pro svou potřebu a dále neprodává. Pokud je dováží ze států EU, a to i jen pro svou potřebu, potom je v pozici tzv. „následného uživatele“ a vztahují se na ni další povinnosti. V případě, že jsou tyto výrobky předávány v rámci ČR dalším subjektům, potom je firma v pozici „distributora“ a rovněž musí plnit řadu povinností, zejména v oblasti bezpečnostních listů, balení a označování výrobků. V případě dovozu ze států mimo Evropskou unii (včetně států ve společném hospodářském prostoru), se jedná o dovoz ve smyslu celních předpisů, firma je v postavení „dovozce“ a platí pro ni mnohem větší škála povinností než pro následného uživatele nebo distributora. Totéž se týká firmy v postavení výrobce chemických látek nebo směsí.

Doufáme, že jste zde nalezli všechny podstatné informace o našich službách. V případě zájmu nebo jakýchkoliv nejasností se na nás bez obav obraťte s Vaší otázkou nebo poptávkou.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR