Politika integrovaného systému | TOP-ENVI Tech Brno

Politika integrovaného systému - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Politika integrovaného systému

Vedení společnosti VYTYČUJE PRO SVOU ČINNOST NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPY:

  • Společnost TOP-EMVI Tech Brno (TET) působí v oblasti měření a ochrany životního prostředí již od roku 1992 a to jak přímým výkonem autorizovaných technických činností tak poskytováním poradenství a outsourcingu při zajišťování plnění environmentální legislativy u svých zákazníků;
  • Ústředním motivem společnosti je udržovat a posilovat postavení na trhu služeb v oblastech své činnosti. Toho cíle chce dosahovat plněním očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných stran a to flexibilitou na požadavky zákazníků, kvalitou, spolehlivostí a komplexností výkonu našich služeb;
  • K dosažení těchto cílů společnost TET vytváří a poskytuje potřebné zdroje pro svoji činnost;
  • Vedení společnosti zajišťuje rozvoj profesní kvalifikace a odbornosti svých pracovníků a vytváří pro ně motivující prostředí, které vede k osobní angažovanosti a aktivitě pracovníků;
  • Vedení společnosti buduje dobré vztahy se všemi zainteresovanými stranami, to znamená vedle zákazníků i se svými dodavateli, spolupracujícími subjekty, správními orgány i veřejností;
  • Zásadou pro naplnění očekávání zainteresovaných stran je důsledné plnění legislativních požadavků vztahujících se na prováděné činnosti a služby, sledování nových trendů v oblastech poskytovaných služeb, sledování a vyhodnocování požadavků trhu a tím přizpůsobování služeb změněným potřebám i nejlepším dostupným technologiím.

Vědoma si spoluzodpovědnosti za udržení a zlepšování kvality životního prostředí, přiměřeně povaze a rozsahu činnosti se společnost TET zavazuje:

  • k trvalé prevenci znečišťování životního prostředí, minimalizaci dopadů při nakládání s chemickými látkami a přípravky a minimalizaci produkce odpadů při svých činnostech;
  • svými službami v oblasti ekologie napomáhat a vést klienty, dodavatele a spolupracující subjekty k dodržování jejich právních a dalších relevantních povinností v oblasti životního prostředí, ke zvyšování jejich ekologického povědomí a tím nepřímo dosahovat pozitivních environmentálních dopadů;
  • podporovat možnosti snižování spotřeby energií a využití obnovitelných zdrojů energií. Dosahuje toho poradenskou a měřící činností i přímou realizací fotovoltaických a termosolárních systémů a progresivních moderních systémů získávání tepelné energie z obnovitelných zdrojů.

Dne 1. března 2011

Ing. Miroslav Horák
ředitel společnosti


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR