Zpracování kanalizačních řádů | TOP-ENVI Tech Brno

Zpracování kanalizačních řádů - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Zpracování kanalizačních řádů

Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb., v aktuálním znění) nařizuje v § 14, odst. 3, vlastníkům kanalizačních sítí zpracování kanalizačních řádů.

Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Vlastníkem kanalizace mohou být např. města, obce, popř. organizace zřízené pro spravování vodohospodářských záležitostí určitých územních celků („Vodovody a kanalizace“). Mohou jimi ale být též jiné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), které vlastní kanalizaci určenou pro veřejnou potřebu. Takovou kanalizací se rozumí:

a) kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více,

b) každá kanalizace, která provozně souvisí s kanalizacemi podle písmene a). Nejedná se tedy o areálovou kanalizaci sloužící výlučně potřebám jeho majitele.

Kanalizační řád stanoví mj. nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Obsahuje však i řadu dalších náležitostí, které jsou uvedeny v § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích).

V případě změn poměrů v kanalizační síti a souvisejících záležitostí, které obsahuje kanalizační řád, musí být zpracována jeho aktualizace.

V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení rozhodne o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Kanalizační řád schvaluje příslušný vodoprávní úřad.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR