Hodnocení rizika ekologické újmy | TOP-ENVI Tech Brno

Hodnocení rizika ekologické újmy - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Zákon 167/2008 o ekologické újmě

Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Subjekty, kterých se povinnost ze zákona týká

            V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit na povinnost zpracovat hodnocení rizika, kdy provozovatelé vyjmenovaných činností (viz příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.) provede a dokumentuje hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí. Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní činnosti. Provozovatel je povinen provést základní hodnocení rizik ekologické újmy dle Přílohy č. 1 k NV č. 295/2011 Sb. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, je provozovatel povinen provést podrobné hodnocení rizika ekologické újmy a to v souladu s Přílohou č. 2 k tomuto nařízení. Podrobné hodnocení neprovádí provozovatelé registrováni v Programu EMAS nebo provozovatelé, kteří mají certifikován systém řízení dle ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné k získání této certifikace.

            Dále jsou provozovatelé povinni dokladovat způsob finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření - viz § 6 a příloha č. 3 NV. Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit (nikoliv dokladovat zjištění této povinnosti) k 1. lednu 2013 (viz § 29 zákona č. 167/2008 Sb.
           
            V uváděném NV nejsou přechodná ustanovení a není zde uvedeno, do kdy je provozovatel povinen hodnocení provést - tedy k 1.1.2012 je povinen plnit veškeré povinnosti dané tímto NV.

            Společnost TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o. je připravena pomoci provozovatelům při plnění povinnosti a zpracovat pro Vás Hodnocení rizika ekologické újmy. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní formulář 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR