Služby v oblasti měření a technického řešení obtěžujících pachových látek | TOP-ENVI Tech Brno

Služby v oblasti měření a technického řešení obtěžujících pachových látek - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Služby v oblasti měření a technického řešení obtěžujících pachových látek

Služby v oblasti měření a technického řešení obtěžujících pachových látek.

Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší k problematice pachových látek nepřistupuje ( na rozdíl od předchozího zákona č. 86/2002 Sb.) jako ke specifické oblasti se speciální vyhláškou, ale zápach staví mezi ostatní znečišťující látky ovzduší.

Proto i řešení případných problémů  se zápachem vychází ze stejných podmínek a regulace zdrojů obtěžujících pachových látek  je možná návazně na požadavky stávající legislativy ochrany ovzduší.

Omezení zápachu je tedy možné pomocí podmínek k povolení provozu zdrojů znečištění ovzduší, které  jsou udělované odborem ŽP a zemědělství příslušného krajského úřadu.

Tento postup je možný jak u nových provozů, tak i již fungujících formou přezkumu stávajících povolení.

Přestože dle současné legislativy není stanoven obecný limit pro pachové látky, je možno pro konkrétní zdroj stanovit specifický limit, jehož dodržování je dále kontrolovatelné.

V případě existence integrovaného povolení dle zák.76/2002 Sb. pro daný zdroj znečištění ovzduší je možno  využít pro řešení problematiky zápachu také regulaci dle procesu integrované prevence a omezování  znečištění ( IPPC).

Cílem procesu IPPC je předcházet vzniku znečištění a pokud to není možné, tak omezovat vznik emisí, což pachové látky dle stávajícího zákona o ovzduší jsou.

Nabízíme následující činnosti a služby:

  1. Měření pachových látek – olfaktometrie

  2. Pachové studie, pachové látky

  3. Snižování emisí pachových látek technickými opatřeními

Pokud není možno dosahovat významného snížení zápachu přímo na jeho zdroji, např. úpravou technologie, změnou surovin, procesních teplot apod. a zápach je i nadále obtěžující, pak je nutno přistoupit k jeho snížení odpovídajícími technickými opatřeními.

Pro tento případ můžeme nabídnout osvědčená řešení, specialisty s 20ti letou tradicí na německém trhu technologií eliminujících zápach jak v uzavřených, tak otevřených prostorách.

Vysokou účinnost snižování pachů dokládá řada prověřených referencí, kdy instalace vhodných technologií proběhly ve světových metropolích v nadnárodních firmách a korporacích  působících v různých oborech a odvětvích, jako např. petrochemie, doprava, služby, odpadové hospodářství, zemědělství, dřevozpracující průmysl a řadě dalších.

Používané technologie jsou vyzkoušené, spolehlivé, flexibilní, zdravotně nezávadné, ekologické a biologicky odbouratelné.

Základem materiálů pro snižování zápachu není obligátní aktivní uhlí, nýbrž se jedná o speciálně pro tento účel vyvinuté polymerní gely a další materiály různých struktur, které na sebe s velkou účinností vážou molekuly pachových látek.

Vedle speciálních materiálů s vysokou schopností sorbce na aktivním povrchu jsou další předností řešení pachů speciálně vyvinuté a používané nosiče aktivních látek v různých provedeních, které umožňují bezprostřední kontakt v místech výskytu zápachu.

Tyto speciální nosiče jsou natolik flexibilní, že umožňují používat aktivní sorpční látky v obrovské škále aplikací a to od toalety, kuchyně, bytu, kanceláře, přes hotely, kasina, restaurace, nemocnice, centrální klimasystém, až po popelářské vozy, skládky a třídírny odpadů, živočišnou výrobu a kompostárny, chemickou a petrochemickou výrobu, kanalizace a čistírny OV, včetně kalových polí a různé další malé, střední i velké průmyslové podniky.

Obrovskou výhodou je, že s aplikací těchto technologií v praxi jsou letité zkušenosti, které dokládají jejich vysokou účinnost a flexibilnost.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIE

 

  1. Žádosti o dotace, dotační management

V některých vhodných případech je reálné a rentabilní požádat o podporu ( dotaci) při investičním řešení negativních dopadů pachových látek do okolí.

Pro tyto účely je především vhodný Operativní program životního prostředí ( OPŽP), který je administrován Státním fondem životního prostředí ( SFŽP) v Praze.

Nový OPŽP se také ve stávajícím programovém období  2014-2020 zaměřuje především na zlepšení stavu životního prostředí a to včetně ovzduší.

Dle předběžného plánu výzev OPŽP na rok 2015 se předpokládá vyhlášení kolové výzvy na snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.Výzva bude probíhat v období 04-06/2015 a v jejím rámci bude alokováno 2,4 mld.Kč.

Další výzvy obdobného charakteru budou vyhlášeny během celého programového období 2014 až 2020.

Pracovníci TOP – ENVI Tech Brno s.r.o. v minulém programovém období 2007 – 2013 zpracovali řadu úspěšných Žádostí o podporu z OPŽP, případně zpracovali dílčí podkladové dokumenty.

Proto v novém programovém období nabízíme své zkušenosti a odborné znalosti všem potenciálním zájemcům. 

  1. Odborné konzultace a poradenství

Obraťte se na nás. V široké partnerské spolupráci Vám můžeme nabídnout komplexní služby a zároveň individuální řešení dle charakteru předmětné technologie zápachu a míry obtěžování obyvatelstva v okolí.

Kontaktní formulář 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR