Žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC) | TOP-ENVI Tech Brno

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC) - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)

Co je IPPC?

Od 1.1 2003 vstoupil v platnost zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o registru znečišťování a o změně některých zákonů . Účelem tohoto zákona je, v souladu s právem Evropské unie, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon státní správy při povolování provozu zařízení a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

Provozovatelé zařízení vyjmenovaných v zákoně mají za povinnost požádat příslušný správní úřad o udělení integrovaného povolení.

V oblasti integrované prevence Vám můžeme nabídnout spolupráci při:

Zpracování žádosti o vydání ( změnu) integrovaného povolení

Žádost o toto povolení musí obsahovat údaje o zařízení, s ním spojených činnostech, materiálních a energetických nárocích, ale také popis a kvantifikaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Dále musí obsahovat charakteristiku stavu území, kde se zařízení nachází, včetně možných střetů, popis opatření ke sledování a minimalizaci negativních vlivů a návrh závazných podmínek provozu. V rámci žádosti se zařízení porovnává s nejlepšími dostupnými technikami (BAT, BREF).

Žádost o integrované povolení je předložena příslušnému správnímu úřadu, který si vyžádá odborné vyjádření od odborně způsobilé osoby (OZO), na jehož základě vydává rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

Zpracování Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Tuto zprávu mají povinnost zpracovat a podat všechny subjekty, které mají vydáno integrované povolení pro svůj provoz.
Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení musí být zpracována dle příl. č. 4 vyhl. č. 288/13 Sb., poprvé za rok 2014.

Zpracování základní zprávy

Povinnost zpracovat základní zprávu vzniká v případě integrované prevence u těch zařízení a provozů, kde jsou používány, vyráběny popř. jsou vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod.
Základní zpráva v tomto případě hodnotí znečištění půdy a podzemních vod ve vazbě na provoz zařízení.
Základní zprávu může zpracovat pouze odborně způsobilá osoba dle příslušné metodiky dané příl. č. 2 Vyhl. č. 288/13 Sb.

Provozovatelé zařízení jsou povinni předložit základní zprávu úřadu ke schválení v těchto případech:

  • Provozovatelé nových zařízení – v rámci žádosti o integrované povolení
  • Provozovatelé stávajících zařízení – předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7.lednu 2014.
  • Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC – předloží základní zprávu jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení ( do 07/2015).

Odborné posouzení dle BAT

Provozované technologie v souladu s požadavky nejlepší dostupné techniky. Návazně může být zpracován odborný posudek při žádosti o udělení výjimky z BAT.

  • zajištění chybějících nebo správním orgánem dodatečně požadovaných příloh( např. hluková nebo rozptylová studie, ekologický a energetický audit , manipulační a provozní řády apod.)
  • technickou a konzultační pomoc při projednání žádosti s příslušným správním úřadem až do vydání integrovaného povolení, popř. jeho změny.

 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR